[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ 95 หมู่ที่ 5 ถนนมารังกูร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180


  
การบริการพื้นฐาน  
 

โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม  การจราจร
ถนน
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอประโคนชัย เทศบาลตำบลบ้านกรวด องค์การบริหารส่วนตำบลหิดลาด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท   องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นเส้นทางผ่านไปแหล่งเตาเผาโบราณ , ลานหินตัด , และเขื่อนเมฆา


การสัญจรทางรถยนต์
                -   ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร – เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ประมาณ  400  กิโลเมตร
                -  ระยะทางจากเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  -   จังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  66  กิโลเมตร
                -  ระยะทางจากเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์   - ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดประมาณ  1  กิโลเมตร


ทางหลวงแผ่นดิน  ผ่าน  1  สาย  ได้แก่
-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  219  (สายบ้านกรวด  -  ประโคนชัย)


ถนนทางหลวงชนบท  (รพช.เดิม)  ผ่าน  3  สาย
-สายบ้านตาอี  -  บ้านสายตรี  8
-สายบ้านกรวด  -  พนมรุ้ง  หมายเลข  บร.  2016
-สายบ้านโคกยาง  -  หินลาด


ถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
สภาพถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพขรุขระเป็นหลุม  เป็นบ่อ  ที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน  ซึ่งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ทั้งหมด ดังนี้
1.  ถนนลาดยาง     ระยะทาง  14,246  เมตร
2.  ถนนคอนกรีต   ระยะทาง   16,678  เมตร
3.  ถนนลูกรัง         ระยะทาง   37,073  เมตร
4.  ถนนหินคลุก     ระยะทาง     2,477  เมตร
ถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม  และสัญจรไปมาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  คือ  ถนนสายบ้านกรวด  -  ประโคนชัย  , ถนนสายบ้านกรวด - พนมรุ้ง, ถนนสายบ้านกรวด - สายตรี  8   ถนนสายบ้านกรวด - หินลาด 


แหล่งน้ำ / การประปา
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์มีแหล่งน้ำ  ดังนี้
-  หนองตาราง                                        
-  ห้วยดอน
                                -  ลำห้วยเมฆา            
                                -  ห้วยตาเช็ก             
                                -  หนองกันโต๊ด        
                                -  หนองตาเลียว        
                                -  ห้วยตาเขียว           
                                -  ห้วยโอยอง            
                                -  ห้วยเสว         
        
ระบบประปา
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  ได้มีระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคบริการประชาชน  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  โดยได้รับประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  อำเภอละหานทรายจำนวน  5  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  หมู่ที่  3 หมู่ที่  5 หมู่ที่ 6  หมู่ที่  9  หมู่ที่  13   หมู่ที่  15  จำนวนบางส่วนและอยู่ในช่วงดำเนินการนอกจากนั้นใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่ทางเทศบาลสร้างให้แต่ยังไม่ทั่วถึง  สภาพน้ำปัจจุบันยังไม่สะอาดในปีงบประมาณ  2555  ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึง
 
ระบบไฟฟ้า
ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า  ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลบ้านกรวด  อยู่ในความรับผิดชอบ  และดำเนินงานโดย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประโคนชัย  โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  ประชาชนมีไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน  และหลอดไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน   จำนวน  203 โคม


การสื่อสาร
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  โทรศัพท์สาธารณะของบริษัท  ทีโอที จำกัดมหาชน  จำกัด (มหาชน)  ให้บริการแก่ประชาชนแต่ยังไม่ทั่วถึง  บางตู้ที่ต่อสายแล้วยังใช้การไม่ได้ส่วนโทรศัพท์ที่ติดตั้งในบ้านยังมีไม่พอต่อความต้องการของประชาชน
 
 
ระบบเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  ระบบหอกระจ่ายข่าวของหมู่บ้านสามารถใช้บริการข่าวสารให้กับประชาชนได้ประมาณร้อยละ 95


ลักษณะการใช้ที่ดิน  ลักษณะการใช้ที่ดินของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  มีดังนี้
1.  พื้นที่ทำการเกษตร                   จำนวน    17,263   ไร่ 
2.  พื้นที่ ที่อยู่อาศัย                       จำนวน      3,158   ไร่
3.  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา   6   โรง   จำนวน         100   ไร่
4.  ที่สาธารณะ                              จำนวน         104   ไร่
                                                          รวม        20,625        ไร่